Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Privacy

Zorgvuldig en volgens de regels

We gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens van onze leerlingen. Die zijn nodig voor de begeleiding of de organisatie van het onderwijs. De afspraken hierover staan in ons privacyreglement. Het bestaat sinds 2016 en aangepast in 2019.
Beleid is in ontwikkeling en zal steeds aan wijzigingen onderhevig zijn als dit bijvoorbeeld vanuit de wetgeving van ons wordt gevraagd. Zo is in 2023 een nieuw Normenkader aan het funderend onderwijs opgelegd, waaraan in 2027 moet worden voldaan.
 

Persoonsgegevens verplicht en vrijwillig

De meeste gegevens over leerlingen ontvangen we van ouders, bijvoorbeeld bij inschrijving. Het gaat dan om voor de hand liggende gegevens als naam, adres en geboortedatum, aangevuld met specifieke gegevens.
Leerkrachten en ondersteunend personeel vullen dit, gedurende de schoolloopbaan van uw kind, aan met cijfers en vordering. Ook registreren we bijzondere omstandigheden of beschrijven we de specifieke zorg. U begrijpt: de hoeveelheid gegevens groeit daarmee vanaf de eerste schooldag. Bij het verzamelen van gegevens over uw kind is de wet leidend. 
U geeft, bij aanmelding van uw kind, aan wat de school mag doen met beeldmateriaal, waarop uw kind zichtbaar is. Mocht u tijdens de schoolperiode uw toestemming willen wijzigen: dient u dan een verzoek in bij de schooldirectie. In principe nodigt de schooldirectie u minimaal eens per twee jaar uit een dergelijke wijziing door te geven.
 

Beveiligd administratiesysteem

De relevante informatie over leerlingen zetten we in ons digitale administratiesysteem Parnassys. Het is een beveiligd programma. Alleen medewerkers van de school hebben toegang tot deze gegevens.
Ook andere programmatuur, gebruikt voor administratieve zaken waarin ook persoonsgegevens staan opgeslagen, worden beveiligd, en we beperken toegang waar nodig voor de veiligheid van de data.
We besteden jaarlijks aandacht aan de kennis van onze medewerkers, en informeren consequent over mogelijke en toenemende risico's.
 

Recht van inzage voor ouders

Ouders hebben het recht op inzage in de gegevens van en over hun kind(eren). Als de gegevens niet juist zijn, moet de school de informatie corrigeren. Gegevens die niet meer relevant zijn voor het onderwijs moeten worden verwijderd, als ouders daarom vragen.
De AVG kent de volgende rechten voor betrokkenen:
het recht op informatie
het recht op inzage
het recht op rectificatie
het recht op gegevenswissing (vergetelheid)
het recht op beperking van de verwerking
het recht van bezwaar.
Het spreekt vanzelf dat de school informatie over uw kind nodig heeft voor de verzorging van goed onderwijs. Nu is het a la minute aanleveren van gevraagde informatie niet mogelijk, voor zo'n vezoek is tijd nodig. 
De beste manier is dan ook: treedt in overleg als u van uw rechten gebruik wilt maken. Ouders kunnen met hun vragen over privacy en het uitoefenen van hun rechten terecht bij de schooldirecteur of de leerkracht van hun kind.
Lees ook onze Privacyverklaring, waarin een en ander uitgebreid uit de doeken wordt gedaan.

Privacyverklaring 2020
Privacyreglement 2019
Mediaprotocol Leerlingen