Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Zorgstructuur

Zorg voor alle kinderen

Ieder kind is in principe welkom op onze school. We hebben de taak om voor ieder kind adequaat onderwijs te realiseren. Daaronder wordt verstaan dat het onderwijs zoveel mogelijk is afgestemd op wat het kind nodig heeft, zowel in pedagogisch (opvoedkundig) als didactisch (onderwijskundig) opzicht.
 

Onderwijs op maat

We zorgen voor een goed pedagogisch klimaat en we zijn erop gericht het maximaal mogelijke uit kinderen te halen. We werken met combinatiegroepen. Binnen deze groepen wordt er gedifferentieerd gewerkt. Ook is het voor leerlingen mogelijk om bepaalde onderdelen in een andere basisgroep te volgen.
 

Elk kind in zicht

We werken met het leerlingvolgsysteem ParnasSys. Daarin staan alle gegevens van de kinderen, hun toetsresultaten, gesprekken met ouders en gegevens die invloed kunnen hebben op het functioneren van het kind, zoals gezondheid en belangrijke gebeurtenissen. Via het ouderportaal kunnen de ouders een deel van die gegevens bekijken en controleren.
 

Elk kind onderwijs dat het nodig heeft

We volgen de vorderingen van de kinderen in een cyclisch proces, verdeeld over drie periodes per jaar. Hiermee stellen we groepsplannen op, zodat we de onderwijsbehoeften van elk kind kunnen vertalen naar de dagelijkse praktijk. Zo krijgt elk kind het onderwijs dat hij nodig heeft. We bespreken regelmatig de resultaten, binnen het team en met de ouders.
 

Doelgericht werken en toetsen

Onze school gebruikt de methode onafhankelijke toetsen van Cito om de kinderen te toetsen op het gebied van rekenen/wiskunde, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen. Deze toetsen nemen we twee keer per jaar af. Veel vaker wordt er getoetst met methode afhankelijke toetsen. Die geven de leerkracht een beeld of de doelen zijn behaald die in de voorgaande periode zijn gesteld. Op sociaal emotioneel gebied werken wij met de vragenlijsten van de methode ZIEN. Dat geeft ons een goed beeld van het functioneren van het kind op dit gebied.
 

Meer informatie over ons zorgbeleid

Over ons zorgbeleid kan onze intern begeleider (IB-er) u alles vertellen. Bijvoorbeeld over hoe we omgaan met dyslexie, ADHD, leerproblemen, sociaal-emotionele problemen, kinderen die al verder zijn dan de rest van hun groep, maar ook over hoe we de ontwikkelingen van onze leerlingen volgen. In onze schoolgids en in het schoolondersteuningsprofiel vindt u hierover meer informatie. Het schoolondersteuningsprofiel kunt ie inzien door op onderstaande link te klikken. 

Schoolondersteuningsprofiel