Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

04.01 - Ouders en onze school

Tekstvak: 7Tekstvak: Ouder

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid is belangrijk voor het functioneren van de school en de ontwikkeling van de leerlingen. Ouders kunnen op verschillende manieren betrokken zijn bij de school. Ze hebben medezeggenschap via de medezeggenschapsraad, kunnen helpen in de klankbordgroep, helpen bij activiteiten of klussen op school. We vragen ouders mee te denken en kritisch te zijn op de ontwikkelingen in de school. In de nieuwsbrief staan actuele zaken en activiteiten.

 

Oudergesprekken

 

Contact tussen school en thuis is belangrijk. Daarom worden ouders regelmatig uitgenodigd om het werk van hun kind te bekijken en de resultaten te bespreken. Ook het welbevinden van het kind wordt besproken.

   Aan het begin van het schooljaar worden ouders uitgenodigd voor een informatieavond. We geven dan een beeld van onze manier van werken, de leerstof en schoolregels. Ook informeren we ouders over de gang van zaken in de groep.

   Voor leerlingen en ouders van groep 8 is een extra voorlichtingsavond over de overgang naar het voortgezet onderwijs.

   Twee keer per schooljaar nodigen we ouders uit voor een tien-minuten-gesprek.
   Wanneer ouders behoefte hebben aan een gesprek, kunnen zij een afspraak maken met de leerkracht.

   De leerkrachten van de kleuterklassen bezoeken de ingeschreven leerlingen en hun ouders. In andere groepen vindt incidenteel huis bezoek plaats.

  Rapportages

De leerlingen krijgen twee maal per jaar een rapport De vorderingen worden met ouders besproken in de 10-minutengesprekken. Hierbij gebruikt de leerkracht het leerlingvolgsysteem. Wanneer kinderen extra zorg krijgen, kan een leerkracht vaker een afspraak maken met ouders. We stellen ouders altijd op de hoogte als kinderen extra zorg wordt geboden. Vanuit de gegevens uit ons leerlingvolgsysteem weten we aan het eind van de basisschool wat de capaciteiten van de leerlingen zijn. Samen met de observaties van de leerkracht vormen ze de basis voor het schooladvies voor het voortgezet onderwijs. Hiervoor wordt ook de objectieve plaatsingswijzer gebruikt.

 

Informatievoorziening

De Kap heeft een website waar veel informatie op staat. Daarnaast is er een activiteitenkalender waarop voor dat schooljaar actuele zaken op staan. De nieuwsbrief bevat recent nieuws en wordt per mail verstuurd en wordt op de website geplaatst.

Onze schoolgids staat op de website. Ouders die een papieren exemplaar wensen kunnen hiervoor op school terecht. Drie keer per jaar verzorgen ouders een schoolkrant met informatie en werk van leerlingen. Dit is voor de kerstvakantie, met Pasen en voor de zomervakantie.

 

Informatievoorziening gescheiden ouders

Beide ouders hebben recht op informatie over hun kind(eren). Wanneer ouders gescheiden zijn, verandert dit niet. We nodigen daarom beide ouders uit voor de oudergesprekken en we gaan er in principe vanuit dat de ouders samen op het gesprek komen. Dit in het gezamenlijke belang voor hun kind. Als dit niet mogelijk is, kan er overlegd worden met de school over het voeren van twee gesprekken. Beide ouders kunnen op de hoogte blijven via de nieuwsbrieven en het ouderportaal.

Mocht er een gerechtelijke uitspraak zijn, waarbij één ouder verantwoordelijk is, dan ontvangt de school graag een kopie van deze uitspraak. In de praktijk is vaak één van de ouders de verzorgende ouder en de school communiceert dan met deze ouder.

Op onze website staat de wettelijke tekst met betrekking tot informatievoorziening aan gescheiden ouders.

Ouderbijdrage/schoolfonds

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage die wordt gebruikt om jaarlijks terug- komende niet gesubsidieerde activiteiten op school te bekostigen. Het gaat hierbij om onder andere Sinterklaas, Kerst, Pasen, sportdagen, en vader-en moederdagcadeautjes. 

De bedragen zijn gebaseerd op de uitgaven per groep:
groep 1 en 2 €40,-  per kind
groep 3 t/m 6 € 45,- per kind
groep 7 en 8 € 80,- per kind

Via onderstaande link kunt u de aangescherpte "spelregels" van de overheid m.b.t. de vrijwillige ouderbijdrage lezen.