Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

03.01 - Leerlingvolgsysteem

Leerlingvolgsysteem

We werken op school met een leerlingvolgsysteem (LVS). Hiermee registreren en volgen we de vorderingen, toetsresultaten en bijzonderheden van elke leerling. Via het ouderportaal hebben ouders de mogelijkheid om deze gegevens in te zien. Bij elke rapport ontvangen ouders een overzicht van de resultaten van de afgenomen Cito-toetsen.

Het leerlingvolgsysteem maakt het mogelijk om passend onderwijs en hulp op maat te bieden.

 

In de kleutergroepen proberen we in een zo vroeg mogelijk stadium eventuele zorgen met betrekking tot de ontwikkeling te signaleren. Dit doet de leerkracht door observatie en registratie.

Ook in de hogere groepen heeft de leerkracht een observerende taak. We maken daarnaast gebruik van signaleringstoetsen voor de gebieden taal, technisch- en begrijpend lezen, spelling, rekenen/wiskunde en woordenschat. Deze worden op vaste momenten in het jaar afgenomen. Tijdens de tien-minuten-gesprekken bespreekt de leerkracht de vorderingen met de ouders.

 

Onder andere via leerling in beeld bekijken we of een leerlingen de stof oppakt, meer aan kan of extra instructie en in oefening nodig heeft. Wanneer de resultaten voor een leerling onder de signaallijn vallen, komt de leerling in de intensief groep. Als er na een hulpperiode nog steeds sprake is van zorg, dan besteden we er aandacht aan in de leerlingbespreking en zoeken we gezamenlijk naar oplossingen. Hierbij is ook de intern begeleider betrokken.

 

Wanneer we signaleren dat kinderen extra leerstof aankunnen, passen we het leerstofaanbod aan op het kind. Het kan dan gaan om extra of complexere opgaven. Ouders worden hiervan op de hoogte gebracht en betrokken.

 

Naast het toetsen van de leergebieden is het belangrijk om ook de sociaal-emotionele ontwikkeling goed in beeld te krijgen. Hiervoor gebruiken we het instrument sociaal-emotioneel functioneren. Dit is een onderdeel van leerling in beeld.

Media
  • parnassys